Andra miljösidor m m

  

Här hittar du:

 • Miljömärken

 • Upphandling

 • Länkar till olika organisationer.

 • Olika miljöfrågor, kommentarer och fakta. Klicka   
   

 • Vad du kan göra som politiker eller privatperson. Klicka  

 • Små och stora förslag på miljöåtgärder som skickats till oss Klicka   

 • Politiska partiers kommentarer.  Klicka  

 • Vad händer om vi fortsätter som nu?  Klicka

 • Företag som använder miljötrappan. Nästan längst ner på sidan  

 • Hållbarhetsråd för bostadsrättsföreningar m.fl Längst ner på sidan   

Miljömärken

KRAV drivs av  en ideell förening och sätter tuffa krav. Lägger större vikt vid djurvälfärd än motsvarande internationella godkända märkningar för mat.

Fairtrade fokuserar på att de som arbetar med varorna ska ha schyssta villkor. 

Falken är Naturskyddsföreningens miljömärke. De ställer tuffa krav.

Svanen är de nordiska ländernas gemensamma miljömärkning som tar ett helhetsgrepp på produkters och tjänsters miljöpåverkan med målet att styra till en väl fungerande konsumentmarknad och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion.

EU-lövet används på livsmedelsprodukter som har certifierats som ekologiska av ett godkänt kontrollorgan och uppfyller strikta villkor för hur de produceras, bearbetas, transporteras och lagras. Produkterna måste innehålla minst 95 % ekologiska ingredienser.

EU-Blomman  (EU Ecolabel) är Europas motsvarighet till Svanen och anses vara en av världens främsta miljömärkningar.

MSC är den bästa miljömärkningen för fisk även om den ofta försämras av för mycket kompromisser.

FSC – för skogsprodukter är en global märkning. Är urvatttnad på grund av kompromisser, partsintressen, fusk och politik. . Märkningen är i dagsläget mycket svag, tillexempel så tillåts kalhyggen i skog som deklareras som skyddad (Ekoparker)

Märkningen är ifrågasatt, men i dagsläget finns ingen bättre märkning.

Upphandling

Ända sedan EU-inträdet har politikerna hävdat att det går bra för offentliga upphandlare att ställa tuffa miljö- och klimatmål. Först när miljö- och klimatmål är uppfyllda behöver man välja det billigaste alternativet.

 

Skälet till att billigaste alternativet ska väljas är för att undvika risken för korruption.

 

Svårt blir det när miljökraven endast är delvis uppfyllda. Hur ska man då välja? Svaret är enkelt, som upphandlare ska du välja det miljömässigt bästa alternativet såtillvida att det inte är helt orimligt.

 

Varför fungerar det inte såhär? Beror det på illvilja hos upphandlarna? Knappast. Beror det på okunskap, troligen. Ibland beror det nog på lathet.

 

Upphandlingsmodeller där lägsta pris är enda urvalskriteriet är mot lagstiftarnas mening och borde inte förekomma.

Länkar till organisationer:

Vill du synas här? Skicka en länk till info@winkir.se (det kostar ingenting)

Miljöorganisationer

  

Naturksyddsföreningen

https://www.naturskyddsforeningen.se/   

Greenpeace

 https://www.greenpeace.org/sweden/

    

Karta över intakta skogar i hela världen https://maps.greenpeace.org/project/intact-forest-landscapes/?_ga=2.62143724.1197485079.1570111992-917089586.1560416747

WWF

https://www.wwf.se/    

Fridays for future  

https://www.fridaysforfuture.org/about   

Supermiljöbloggen

Nyheter och debatt   

https://supermiljobloggen.se/ 

Skydda skogen      

http://www.skyddaskogen.se/sv/

Film om svenskt skogsbruk 

Många profesorer och mycket fakta. En timme långt

https://www.youtube.com/watch?v=q51FMbTOn_Q&feature=youtu.be

Aktuell hållbarhet 

https://www.aktuellhallbarhet.se/

Skog och saxofon

En heltäkande genomgång av den svenska skogsmiljöpolitiken.  www.skogochsaxofon.se   

Klicka på Skogstrappan för miljövänlig skogsvård eller klicka på "Skogs- och miljöpolitik"

Skogstrappan

Om miljövänlig skogsvård. www.skogstrappan.se

Artister för miljön

http://www.artisterformiljon.se/    

Erik Winqvist två nya miljölåtar: https://erikwinqvist.hearnow.com/carbon-the-ultimate-tour 

 

Naturarvet

https://naturarvet.se/

Här kan du köpa del i speciella skogar som hotas av avverkning

Myclimate

Här kan man på ett enkelt sätt klimatkompensera i projekt som skapar hållbarare samhälle.

https://www.myclimate.org/carbon-offset/  

Ett projekt som småskaligt renar vatten med solel. Fungerar bra i Uganda.

https://www.myclimate.org/information/climate-protection-projects/detail-climate-protection-projects/uganda-water-7192/  

KRAV

https://www.krav.se/

Miljömärker olika produkter.

Fairtrade

Hållbarhetsmärker produkter, framförallt social hållbarhet.

https://fairtrade.se/   

Det Naturliga Steget

https://www.detnaturligasteget.se/  

Hållbarhet.

En sammanfattning hittar du här klicka  

En film om Svenkt skogsbruk

Mycket fakta och många professorer som vet vad pratar om.

Filmen är gjord av Geir Hansteen Jörgenssen, Victor Säfve .m.f.

Filmen om svenskt skogsbruk klicka här  

Miljöutopin OM 12 ÅR

Klicka här       

En tredjedel för livet

Arbetar för att långsiktigt och hållbart bevara mångfald

klicka här   

Bra Framtid

En portal för realistiska utopier, positiva visioner

www.braframtid.se        

Aktivistgrupper som borde finnas

klicka    

Här finns kvalificerad och djup kunskap

Svenska Miljöinstitutet IVL

https://www.ivl.se/

Ägs av Staten och näringslivet. Bedriver forskning och utveckling. Informativa och pålitliga.

 

Universitet och högskolor

På alla universitet och högskolor finns massor av miljökunniga människor.

De är ofta specialister med smalt och djupt kunnande. I allmänhet är de mycket villiga att dela med sig av sin kunskap.

Du når rätt person med tre telefonsamtal. Pröva det fungerar.

Svenska offentliga organisationer Naturvårdverket m.fl

Naturvårdsverket

https://www.naturvardsverket.se/    

Naturvårdsverket. ” det är förlusten och fragmenteringen av habitat och värdefulla miljöer som är det mest akuta centrala problemet samt även belysa skogsbrukets brist i ekologisk anpassning t.ex. vad gäller en mer naturlig trädslagsvariation.

Naturvårdsverket har även konstaterat att genomförandet av områdesskydd för skyddsvärda skogar är otillräckligt och att takten är för låg” 

https://www.dropbox.com/s/3wuiwnmc90ra6rk/NV%20synpunkter%20levande%20skogar%20%2B%20bilaga%20150219.pdf?dl=0

Statistiska Centralbyrån

SCB. Endast 4 % av skogsmarken har långsiktigt skydd
https://www.scb.se/contentassets/e419dfae78ef4162a2b4b2c4bd4ef4e4/mi0603_2017a01_sm_mi41sm1801.pdf

Om man bara ser på den skog som ligger nedanför fjällnära skogar är siffran 4 % mer relevant. I mellansverige 2,5-3,9%.

https://www.scb.se/contentassets/0581e8801be54a20983ef7afd0281214/mi0603_2018a01_sm_mi41sm1901.pdf  

(se sid. 30)

Kemikalieinspektionen

https://www.kemi.se/     

Riksrevisionsverket

Utvärderar hur myndigheterna samarbetar och uppfyller fastlagda mål. De kan också kommentera hur tillförda resurser används ur effektivitetssynpunkt. Riksrevisionsverket har påpekat att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen motarbetar varandra.

Regering, Riksdag

Svara på remisser innan lagstiftning

https://www.regeringen.se/rapporter/2009/05/svara-pa-remiss---hur-och-varfor/

Internationella organisationer FN, EU, m.fl.

I FNs regi har man kommit överens om olika konventioner. Överenskommelserna är bra och täcker in det mesta.

Alla är överens, men när det kommer till genomförandet så fungerar det dåligt.

Ansvaret för genomförandet ligger inte hos FN utan hos oss, via EU, det enskilda landet, regioner, kommuner och oss själva.

FN 

UNEP  https://www.unenvironment.org/about-un-environment   

 

Konventionen om biologisk mångfald. En överenskommelsen om att 17 % ska skyddas. https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf

Klimatkonventionen

https://unfccc.int/   

Försiktighetsprincipen. Riokonventionen  https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6renta_nationernas_konferens_om_milj%C3%B6_och_utveckling_1992

EU  

https://europa.eu/european-union/topics/environment_sv   

Organisationer som driver frågor som lobbyingorganisationer

Skogsstyrelsen   

Plastindustrin

Sveaskog

Kemikalieindustrin

Petroleum institutet

Skogforsk

Skogssällskapet

Många olika institut

Tankesmedjor

m.fl.

Olika miljöfrågor

Kommentarer till sådant som ofta diskuteras och debatteras.

Bland annat om naturvård, gödsling, kärnkraft, rötslam, plast, hantering av skadliga ämnen, marknadskrafter och mycket mer. klicka här  


Små och stora förslag på miljöåtgärder som skickats till oss Klicka här 

 

Vad du kan göra. Klicka här  

Riksdagspartiernas åsikter och kommentarer kring denna sajt klicka här    

Företag och organisationer som använder Miljötrappan i sitt miljöarbete

Här kommer fler bolag och länkar. 

Svensk Musik och Teater AB klicka   

Komsun Retro AB klicka   

JE Österling Förvaltning AB, fastighetsbolag   

AB Aque  

AB Becheur  

Vill du synas här? Det kostar ingenting klicka här så får du veta vad som gäller och hur du gör.

Hållbarhetsråd

Hållbarhetsråd för Bostadsrättsföreningar och för dig som bygger om klicka  

Hållbarhetsråd för Skogsägare klicka  

Hållbarhetsråd för dig som sköter gräsmarker, trädgårdar och parker klicka 

Hållbarhetsråd för privatpersoner och politiker klicka   

Systersidor till Miljötrappan klicka här