top of page

Länkar till organisationer

Källkritik är nödvändigt. Att hitta bra källor är ändå bättre.

Här hittar du länkar till:

  • Kvalificerade sakliga organisationer här

  • Miljöorganisationer här

  • Svenska  offentliga organisationer här

  • Internationella organisationer här

  • Lobbyingorganisationer här

  • Bemöta konspirationsteorier här

Kvalificerade organisationer som följer och leder miljöarbetet på saklig grund

Här finns kvalificerad och djup kunskap.

Om du saknar relevant kunskap, de flesta gör det, så är det enklaste sättet att ringa till ett universitet. På tre telefonsamtal finner du det som du behöver.

Uppsala initiativet.

Forskningsfronten beskrivs av kunniga forskare  

https://uppsalainitiativet.blogspot.com/

Stockholm Resilience Centre  

https://www.stockholmresilience.org/

De planetära gränserna

https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

Svenska Miljöinstitutet IVL

Ägs av Staten och näringslivet. Bedriver forskning och utveckling. Informativa och pålitliga.

https://www.ivl.se/

Potsdam Institute for Climate impact....

https://www.pik-potsdam.de/en

Baltic Waters 2030

Östersjön, fisk och fiske

https://balticwaters2030.org/

Universitet

På alla universitet och högskolor finns massor av miljökunniga människor.

De är ofta specialister med smalt och djupt kunnande. I allmänhet är de mycket villiga att dela med sig av sin kunskap.

Du når rätt person med tre telefonsamtal. Pröva det fungerar.

Naturhistoriska Riksmuseet

Har en jourhavande biolog som man kan ringa. Bedriver forskning om djur och natur.

IISD International Institute for Sustainable Development

https://www.iisd.org/mission-and-goals

Lättillgängligt, kunnigt och seriöst

Sveriges Radios Vetenskapsredaktion har gjort många bra program om alla tänkbara miljöfrågor. Du finner programmen i  SR-appen.

Forskning och Framsteg är en seriös populärvetenskaplig tidskrift som ofta skriver om olika miljöfrågor.

Professor i biologisk mångfald

Professor Allexandre Antonellis sommarpratar om miljö och biologisk mångfald 

klicka här

Att professorn i biologisk mångfald säger samma saker som Miljötrappan är en garanti för att vår infallsvinkel är bra och bygger på kunskap.

Karta över intakta skogar i hela världen 

https://maps.greenpeace.org/project/intact-forest-landscapes/?_ga=2.62143724.1197485079.1570111992-917089586.1560416747

En video som sammanfattar FNs rapport om klimat och biologisk mångfald

https://m.youtube.com/watch?v=VN2cwDiZtjI

Ecocide Law
Arbetar för internationell lagstiftning

Sedan Stop Ecocide International's oberoende expertpanel i juni 2021 lade fram en föreslagen definition av ekocidlagstiftning som en del av Internationella Brottmålsdomstolens jurisdiktion (Romstadgan), så är ecocide inte längre en slogan, utan en reell möjlighet. 

https://ecocidelaw.com/

Expertgruppen för Studier av Offentlig verksamhet ESO

Självständig expertorganisation som lyder under finansdepartementet.

https://eso.expertgrupp.se/rapporter/kategori/miljo-energi-och-naturresurser/

En kort och relativt trevlig bok om klimatet

Av Forskaren doktor Helena Fornstedt, Uppsala universitet, serietecknaren Richard Fornstedt och professorn i industriell utveckling Staffan Laestadius KTH. Boken vänder sig till vuxna och ungdomar från femton. Utmärkt kursmaterial.

Verbals förlag

Miljöberäkningsverktyg

Beräkna mijöbelastningen vid byggnation och konstruktion. Från IVL

https://miljoberakningsverktyg.se/

Trafikverkets miljöberäkningsverktyg

Vid byggnation

https://www.smartbuilt.se/library/5726/bilaga-4_trafikverket_aakej.pdf

Länkar till internationella organisationer finns längre ner. FN sammanställer och sprider mycket kunskap på vetenskaplig grund.

Miljöorganisationer

  

Naturksyddsföreningen

https://www.naturskyddsforeningen.se/   

Vad säger den senaste IPCC- rapporten  klicka  

Greenpeace

 https://www.greenpeace.org/sweden/

    

WWF

https://www.wwf.se/    

Jordens vänner

https://jordensvanner.se/

Klimatsvaret

https://www.klimatsvaret.se/

Förespråkar en stigande avgift på alla koldioxidutsläpp och att hela avgiften direkt ska återbetalas till invånarna i landet. Bearbetar främst politiker. Är en del av den internationella organisationen CCL.

Fridays for future  

https://www.fridaysforfuture.org/about   

Extinction Rebellion

https://extinctionrebellion.se/

Miljöhubben

Här finner du länkar till sidor med mycket miljöinformation. Du kan själv välja vad du vill läsa om. Här finns också utbildningsbrev om miljökommunikation. "Bli miljölobbyist" 

www.miljohubb.se

Alians för Rättvis Klimatomställning ARK

Sammarbetsorganisation för föreningar m m.

https://www.ark-sverige.org/

Skogshubben

En heltäckande genomgång av svensk skog, skogsbruk och skogspolitik.  

www.skogshubb.se   

Skogsinsikt

Information om skog och skogsbruk

https://skogsinsikt.se/

Skydda skogen    

https://skyddaskogen.se/  

En film om Svenkt skogsbruk

Mycket fakta och många professorer som vet vad pratar om.

Filmen är gjord av Geir Hansteen Jörgenssen, Victor Säfve .m.f.

Filmen om svenskt skogsbruk 

klicka här  

Skogstrappan

Om miljövänlig skogsvård.

www.skogstrappan.se

Perfekta partiet

Ett utopiskt parti som börjar med att tänka strategiskt och bygga sin politik på allt vårt nya vetande. Först saklighet sedan ideologier. här

Klimataktion

Utbildar människor som vill påverka sin omgivning på vetenskaplig grund.

https://klimataktion.se/

Naturarvet

Här kan du köpa del i speciella skogar som hotas av avverkning

https://naturarvet.se/

Aktuell hållbarhet 

https://www.aktuellhallbarhet.se/

Artister för Miljön

http://www.artisterformiljon.se/    

Artister mot Miljön, ovänförening

www.artistermotmiljon.se

Hållbarhetsartister

Här

Myclimate

Här kan man på ett enkelt sätt klimatkompensera i projekt som skapar hållbarare samhälle.

https://www.myclimate.org/carbon-offset/  

Ett projekt som småskaligt renar vatten med solel. Fungerar bra i Uganda.

https://www.myclimate.org/information/climate-protection-projects/detail-climate-protection-projects/uganda-water-7192/  

KRAV

Miljömärker olika produkter.

https://www.krav.se/

Fairtrade

Hållbarhetsmärker produkter, framförallt social hållbarhet.

https://fairtrade.se/   

Det Naturliga Steget

Hållbarhet.

En sammanfattning hittar du här klicka         

 

Blekinge Tekniska Högskola https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/strategisk-hallbar-utveckling/sdsd

Strategisk styrning https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-cleaner-production/vol/140/part/P1 

Hållbara evenemang

https://hallbartevenemang.se/start-2/

Supermiljöbloggen

Nyheter och debatt   

https://supermiljobloggen.se/ 

Miljöutopihubb,

Här

Freds och demokratiutopihubb

Här

Bra Framtid

En hubb och portal för, positiva visioner och realistiska utopier.

"Utopier går in i vårt undermedvetna och ger oss riktning"

www.braframtid.se

Miljöutopin OM 12 ÅR

Klicka här       

En tredjedel för livet

Arbetar för att långsiktigt och hållbart bevara mångfald

klicka här   

Basfakta om mijö och hållbarhet, en kunskapsbank

Miljötrappan

www.miljotrappan.se

 

Indisk Mangrove restaurering

https://india.mongabay.com/about/

 

Sidor som förklarar myter, konspirationsteorier och förnekare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

https://www.msb.se/contentassets/555542e57381475cb26d6862dc7a543a/msb-studie.pdf

Skeptical Science

Om klimatförnekelse

https://skepticalscience.com/

Miljötrappan rekommenderar, MSB och univeristet

Att bemöta konspirationsteorier och klimatförnekare klicka

Klimatfördröjare

Klimt fördröjare kan vara ett större hot än klimatförnekare här

Svenska offentliga organisationer

Naturvårdsverket

https://www.naturvardsverket.se/    

Naturvårdsverkets klimatstatistik https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/

Naturvårdsverket. ” det är förlusten och fragmenteringen av habitat och värdefulla miljöer som är det mest akuta centrala problemet samt även belysa skogsbrukets brist i ekologisk anpassning t.ex. vad gäller en mer naturlig trädslagsvariation.

Naturvårdsverket har även konstaterat att genomförandet av områdesskydd för skyddsvärda skogar är otillräckligt och att takten är för låg” 

https://www.dropbox.com/s/3wuiwnmc90ra6rk/NV%20synpunkter%20levande%20skogar%20%2B%20bilaga%20150219.pdf?dl=0

Länsstyrelser har personal som ska se till så att politikernas och Naturvårdsverkets beslut genomförs.

​Skogstyrelsen

I rapporten skriver Skogsstyrelsen att de inte följer lagen och att det beror på politikernas riktlinjer.

https://skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-20222021202020192018/rapport-2022-12-levande-skogar---fordjupad-utvardering-2023.pdf

Svenska Kraftnät

Så produceras elektriciteten just nu. Import, export.

https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

SMHI

SMHIs kunskapsbank https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat

Nationella emissionsdatabasen https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/

Statistiska Centralbyrån

SCB. Endast 4 % av skogsmarken har långsiktigt skydd
https://www.scb.se/contentassets/e419dfae78ef4162a2b4b2c4bd4ef4e4/mi0603_2017a01_sm_mi41sm1801.pdf

Om man bara ser på den skog som ligger nedanför fjällnära skogar är siffran 4 % mer relevant. I mellansverige 2,5-3,9%.

https://www.scb.se/contentassets/0581e8801be54a20983ef7afd0281214/mi0603_2018a01_sm_mi41sm1901.pdf  

(se sid. 30)

Kemikalieinspektionen

https://www.kemi.se/     

Kemikalieinspektionen är en statlig organisationi var uppgift är att skydda oss mot skadliga kemikalier. Det mesta styrs via EU som ofta har en radikalare och effektivare syn än svenskska myndigheter och politiker.

Kemikalieinspektionen har en sida som ska hjälpa till att byta skadliga ämnen mot ofarligare https://www.kemi.se/prioguiden/start

Bransheorganisationen Svenskt Vatten har en hemsida där man kan hitta en del bra information om kemikalier i vatten och avlopp.Tänk på att informationen presenteras så att de ska gynna reningsverken.

Riksrevisionsverket

Utvärderar hur myndigheterna samarbetar och uppfyller fastlagda mål. De kan också kommentera hur tillförda resurser används ur effektivitetssynpunkt. Riksrevisionsverket har påpekat att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen motarbetar varandra.

Regering, Riksdag

https://www.regeringen.se/

https://riksdagen.se/

Svara på remisser innan lagstiftning

https://www.regeringen.se/rapporter/2009/05/svara-pa-remiss---hur-och-varfor/

Miljörådsberedningen
På vetenskaplig grund beskrivit hur vi ska nå miljömålen. Sedan har politikerna förhandlat sönder resultatet. Men allt som behövs finns i underlaget.
 https://sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/vem-gor-vad-i-miljomalssystemet/miljomalsberedningen/

 

Fossilfritt Sverige
Arbetar för att politierna ska ta rätt beslut.
Myndigheter och företag är ganska överens om vad som behöver göras. Varför bromsar politikerna?
 https://fossilfrittsverige.se/

Internationella organisationer FN, EU, m.fl.

I FNs regi har man kommit överens om olika konventioner. Överenskommelserna är bra och täcker in det mesta.

Alla är överens, men när det kommer till genomförandet så fungerar det dåligt.

Ansvaret för genomförandet ligger inte hos FN utan hos oss, via EU, det enskilda landet, regioner, kommuner och oss själva.

Förenta Nationerna

Bildades efter andra världskriget för att arbeta för fred. Även välstånd, akut hjälp och hållbarhet anses ge fred.​

FN gör underverk, men hämmas av att många medlemmar mest arbetar för egna fördelar. FN har liten reell makt och tvingas att lita på sina medlemmar.

FN har många arbetsgrupper och har skapat internationella avtal som, om de följdes, skulle ge fred, välstånd och hållbar utveckling.

"Skulle vilja betrakta alla människor som mina släktingar. Men då krävs det att mina släktingar erkänner mig som släkting. Det är det som är meningen med FNs arbete. Resultatet blir fred ,välstånd och hållbarhet.

UNEP, FNs miljöprogram.  

https://www.unenvironment.org/about-un-environment   

 

COP 15

Man har enats om att avsätta tillräckligt med skyddad natur. En tredjedel av marken behöver långsiktigt skydd för att bevara den biologiska mångfalden.

https://www.unep.org/news-and-stories/story/cop15-ends-landmark-biodiversity-agreement

Konventionen om biologisk mångfald. En överenskommelsen om att 17 % ska skyddas. 

https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf

Klimatkonventionen

https://unfccc.int/   

IPCC sammanställer kunnandet om klimatförändringar

https://www.ipcc.ch/

Försiktighetsprincipen. Riokonventionen  https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6renta_nationernas_konferens_om_milj%C3%B6_och_utveckling_1992

Stockholmskonventionen reglerar vissa långlivade organiska föreningar (POPs) här

FNs Mat och odlings organisation har även utbildning om skog

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=727

FN deklaration om mänskliga rättigheterna, som antogs 1948.
Även om många länder inte följer de regler som grundar sig i överenskommelsen så styr deklarationen dialogen mellan länder. Deklarationen är en del av internationella regelverket för mänskliga rättigheter.

https://unric.org/sv/fn-och-maenskliga-raettigheter-en-oeversikt/

Europeiska Unionen

EU skiljer sig från FN genom att de har reell lagstiftningsmakt. EU är en samarbetsorganisation för demokratiska Europeiska stater.

https://europa.eu/european-union/topics/environment_sv   

Europeiska rådets vetenskapliga klimatråd

Det görs för lite rapport 2024

https://www.europaportalen.se/2024/01/eus-klimatrad-mycket-mer-maste-goras

Hela rapporten finner du här

EU arbetar med en ny taxonomi. Den avser att definiera vad som är miljövänligt på saklig grund. Tyvärr kommer politiska och ekonomiska avvägningar att influera besluten, men det är ett viktigt steg i rätt riktning.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en 

Eu-förordningen om invasiva arter
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/eu-forordningen-om-invasiva-frammande-arter/

Internationell ranking av elsystem.

Sverige har plats nummer ett.

WEC Energy Trilemma Index Tool (worldenergy.org)

Svenska freds och skiljedomsföreningens grundkurs i fred här  

Organisationer som driver frågor som lobbyingorganisationer

 

Dessa organisationer prioriterar ofta frågor som ofta står i konflikt med miljön.

Tillexempel lönsamhet, ideologi, tradition, avkastning, sakintressen, kortsiktig lönsamhet m m.

Oftast har de bra och genomtänkta argument för det som de driver, men blundar för det som är viktigast. De vinklar informationen så att det gynnar deras egna syften. Ofta bortser de från sådant som missgynnar dem.

De har oftast gott om pengar, är uthålliga och kunniga på hur man påverkar politiker och opinionen.

Tankesmedjor

Braschorganisationer

Skogsstyrelsen   

Plastindustrin

Sveaskog

Ekomodernisterna

Kemikalieindustrin

Petroleum institutet

Skogforsk

Skogssällskapet

Många olika institut

FSC, PEFC greenwash av skogsbruk

Olika länders hemliga trollfabriker

m.fl.

Kampanjen "Svenska Skogen" tilldelades Greenwashing-pris 2022 klicka här   

Skapad av Svensk Skogskommunikation AB som består av branschorganisationerna LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna

 

Det finns en stor mängd internationella lobbyingorganisationer som ofta försöker framstå som vetenskapliga organisationer. Många av dem är mycket framgångsrika.

Vill du bli miljölobbyist?

Utbildningsmaterial finns hos Artister för Miljön. E-post utbildning, sex steg för lobbyister och kurser klicka

PR- handbok. Femton tips från Westander här

Med humor har Artister för Miljön skapat en illvillig lobbyingorganisation. Nämligen deras ovänförening Artister Mot Miljön. Besök hemsidan, det är kanske lite överdrivet, men en mycket målande bild av hur lobbyingorganisationer fungerar www.artistermotmiljon.se  

Miljömärken

KRAV drivs av  en ideell förening och sätter tuffa krav. Lägger större vikt vid djurvälfärd än motsvarande internationella godkända märkningar för mat.

Fairtrade fokuserar på att de som arbetar med varorna ska ha schyssta villkor. 

Falken är Naturskyddsföreningens miljömärke. De ställer tuffa krav.

Svanen är de nordiska ländernas gemensamma miljömärkning som tar ett helhetsgrepp på produkters och tjänsters miljöpåverkan med målet att styra till en väl fungerande konsumentmarknad och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion.

EU-lövet används på livsmedelsprodukter som har certifierats som ekologiska av ett godkänt kontrollorgan och uppfyller strikta villkor för hur de produceras, bearbetas, transporteras och lagras. Produkterna måste innehålla minst 95 % ekologiska ingredienser.

EU-Blomman  (EU Ecolabel) är Europas motsvarighet till Svanen och anses vara en av världens främsta miljömärkningar.

UTZ och Rainforest Alliance . Kaffe, te och kakao. Har miljö och sociala krav, men har svagare krav än Fairtrade.

MSC är den bästa miljömärkningen för fisk även om den ofta försämras av för mycket politiska kompromisser.

FSC – för skogsprodukter är en global märkning. Är urvattnad på grund av kompromisser, partsintressen, fusk och politik. Märkningen är i dagsläget mycket svag, tillexempel så tillåts kalhyggen i skog som deklareras som skyddad (Ekoparker)

Märkningen är ifrågasatt, liknar mest greenwashing, men i dagsläget finns ingen bättre märkning.

Erfarenhet och modern forskning visar att frivilliga miljömärken fungerar dåligt, men att tvingande lagstiftning har effekt.

Fristående ideella organisationer som inte finansieras av tillverkare är ofta korrekta men kräver att konsumenterna tar ansvar i köpögonblicket. Modern forskning visar att konsumenterna sällan tar det ansvaret.

 

Så, tvingande lagstiftning är det enda som fungerar tillräckligt bra.

Kvalifierade
Miljö org
Svenska offentliga
konspiration
Internationella
Lobbying
bottom of page