Länkar till organisationer

Här hittar du länkar till:

  • Kvalificerade sakliga organisationer

  • Miljöorganisationer

  • Bemöta konspirationsteorier

  • Svenska  offentliga organisationer

  • Internationella organisationer

  • Lobbyingorganisationer

miljötrappa färg.jpg

Kvalificerade organisationer som följer och leder miljöarbetet på saklig grund

Här finns kvalificerad och djup kunskap

Uppsala initiativet.

Forskningsfronten beskrivs av kunniga forskare  

https://uppsalainitiativet.blogspot.com/

Stockholm Resilience Centre  

https://www.stockholmresilience.org/

Svenska Miljöinstitutet IVL

Ägs av Staten och näringslivet. Bedriver forskning och utveckling. Informativa och pålitliga.

https://www.ivl.se/

Baltic Waters 2030

Östersjön, fisk och fiske

https://balticwaters2030.org/

Universitet

På alla universitet och högskolor finns massor av miljökunniga människor.

De är ofta specialister med smalt och djupt kunnande. I allmänhet är de mycket villiga att dela med sig av sin kunskap.

Du når rätt person med tre telefonsamtal. Pröva det fungerar.

Lättillgängligt, kunnigt och seriöst

Sveriges Radios Vetenskapsredaktion har gjort många bra program om alla tänkbara miljöfrågor. Du finner programmen i  SR-appen.

Professor i biologisk mångfald

Professor Allexandre Antonellis sommarpratar om miljö och biologisk mångfald 

klicka här

Att professorn i biologisk mångfald säger samma saker som Miljötrappan är en garanti för att vår infallsvinkel är bra och bygger på kunskap.

Karta över intakta skogar i hela världen 

https://maps.greenpeace.org/project/intact-forest-landscapes/?_ga=2.62143724.1197485079.1570111992-917089586.1560416747

En video som sammanfattar FNs rapport om klimat och biologisk mångfald

https://m.youtube.com/watch?v=VN2cwDiZtjI

Ecocide Law
Arbetar för internationell lagstiftning

Sedan Stop Ecocide International's oberoende expertpanel i juni 2021 lade fram en föreslagen definition av ekocidlagstiftning som en del av Internationella Brottmålsdomstolens jurisdiktion (Romstadgan), så är ecocide inte längre en slogan, utan en reell möjlighet. 

https://ecocidelaw.com/

Miljöberäkningsverktyg

Beräkna mijöbelastningen vid byggnation och konstruktion. Från IVL

https://miljoberakningsverktyg.se/

Trafikverkets miljöberäkningsverktyg

Vid byggnation

https://www.smartbuilt.se/library/5726/bilaga-4_trafikverket_aakej.pdf

Länkar till internationella organisationer finns längre ner.

Miljöorganisationer

  

Klimatsvaret

https://www.klimatsvaret.se/

Förespråkar en stigande avgift på alla koldioxidutsläpp och att hela avgiften direkt ska återbetalas till invånarna i landet. Bearbetar främst politiker. Är en del av den internationella organisationen CCL.

Naturksyddsföreningen

https://www.naturskyddsforeningen.se/   

Vad säger den senaste IPCC- rapporten  klicka  

Greenpeace

 https://www.greenpeace.org/sweden/

    

WWF

https://www.wwf.se/    

Fridays for future  

https://www.fridaysforfuture.org/about   

Extinction Rebellion

https://extinctionrebellion.se/

Miljöhubben

Här finner du länkar till sidor med mycket miljöinformation. Du kan själv välja vad du vill läsa om 

Klicka här

Skogshubben

En heltäckande genomgång av svensk skog, skogsbruk och skogspolitik.  

Klicka här   

Skydda skogen    

https://skyddaskogen.se/  

En film om Svenkt skogsbruk

Mycket fakta och många professorer som vet vad pratar om.

Filmen är gjord av Geir Hansteen Jörgenssen, Victor Säfve .m.f.

Filmen om svenskt skogsbruk 

klicka här  

Skogstrappan

Om miljövänlig skogsvård.

www.skogstrappan.se

Naturarvet

Här kan du köpa del i speciella skogar som hotas av avverkning

https://naturarvet.se/

Aktuell hållbarhet 

https://www.aktuellhallbarhet.se/

Artister för miljön

http://www.artisterformiljon.se/    

Tre nya miljölåtar

Erik Winqvist Carbon

https://open.spotify.com/playlist/49SvLFck54qjXNe6QP49g5?si=8ef4fc0bd06b4cba

Myclimate

Här kan man på ett enkelt sätt klimatkompensera i projekt som skapar hållbarare samhälle.

https://www.myclimate.org/carbon-offset/  

Ett projekt som småskaligt renar vatten med solel. Fungerar bra i Uganda.

https://www.myclimate.org/information/climate-protection-projects/detail-climate-protection-projects/uganda-water-7192/  

KRAV

Miljömärker olika produkter.

https://www.krav.se/

Fairtrade

Hållbarhetsmärker produkter, framförallt social hållbarhet.

https://fairtrade.se/   

Det Naturliga Steget

Hållbarhet.

En sammanfattning hittar du här klicka  

https://www.detnaturligasteget.se/  

Hållbara evenemang

https://hallbartevenemang.se/start-2/

Supermiljöbloggen

Nyheter och debatt   

https://supermiljobloggen.se/ 

Bra Framtid

En hubb och portal för, positiva visioner och realistiska utopier.

"Utopier går in i vårt undermedvetna och ger oss riktning"

www.braframtid.se

Miljöutopin OM 12 ÅR

Klicka här       

Om jag vore riksdagsman

En sida med ett valmanifest. Skrivet av en kandidat som insett att miljöfrågorna är viktiga och speciella. Klicka  

En tredjedel för livet

Arbetar för att långsiktigt och hållbart bevara mångfald

klicka här   

Aktivistgrupper som borde finnas

klicka    

Basfakta om mijö och hållbarhet, en kunskapsbank

Miljötrappan

www.miljotrappan.se

 

    

Sidor som förklarar myter, konspirationsteorier och förnekare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB https://www.msb.se/contentassets/555542e57381475cb26d6862dc7a543a/msb-studie.pdf

Skeptical Science

Om klimatförnekelse

https://skepticalscience.com/

Miljötrappan rekommenderar

Att bemöta konspirationsteorier och klimatförnekare klicka

Svenska offentliga organisationer

Naturvårdsverket

https://www.naturvardsverket.se/    

Naturvårdsverkets klimatstatistik https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/

Naturvårdsverket. ” det är förlusten och fragmenteringen av habitat och värdefulla miljöer som är det mest akuta centrala problemet samt även belysa skogsbrukets brist i ekologisk anpassning t.ex. vad gäller en mer naturlig trädslagsvariation.

Naturvårdsverket har även konstaterat att genomförandet av områdesskydd för skyddsvärda skogar är otillräckligt och att takten är för låg” 

https://www.dropbox.com/s/3wuiwnmc90ra6rk/NV%20synpunkter%20levande%20skogar%20%2B%20bilaga%20150219.pdf?dl=0

SMHI

Nationella emissionsdatabasen https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/

Statistiska Centralbyrån

SCB. Endast 4 % av skogsmarken har långsiktigt skydd
https://www.scb.se/contentassets/e419dfae78ef4162a2b4b2c4bd4ef4e4/mi0603_2017a01_sm_mi41sm1801.pdf

Om man bara ser på den skog som ligger nedanför fjällnära skogar är siffran 4 % mer relevant. I mellansverige 2,5-3,9%.

https://www.scb.se/contentassets/0581e8801be54a20983ef7afd0281214/mi0603_2018a01_sm_mi41sm1901.pdf  

(se sid. 30)

Kemikalieinspektionen

https://www.kemi.se/     

Riksrevisionsverket

Utvärderar hur myndigheterna samarbetar och uppfyller fastlagda mål. De kan också kommentera hur tillförda resurser används ur effektivitetssynpunkt. Riksrevisionsverket har påpekat att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen motarbetar varandra.

Regering, Riksdag

Svara på remisser innan lagstiftning

https://www.regeringen.se/rapporter/2009/05/svara-pa-remiss---hur-och-varfor/

Internationella organisationer FN, EU, m.fl.

I FNs regi har man kommit överens om olika konventioner. Överenskommelserna är bra och täcker in det mesta.

Alla är överens, men när det kommer till genomförandet så fungerar det dåligt.

Ansvaret för genomförandet ligger inte hos FN utan hos oss, via EU, det enskilda landet, regioner, kommuner och oss själva.

FN 

UNEP  

https://www.unenvironment.org/about-un-environment   

 

Konventionen om biologisk mångfald. En överenskommelsen om att 17 % ska skyddas. 

https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf

Klimatkonventionen

https://unfccc.int/   

IPCC

https://www.ipcc.ch/

Försiktighetsprincipen. Riokonventionen  https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6renta_nationernas_konferens_om_milj%C3%B6_och_utveckling_1992

EU  

https://europa.eu/european-union/topics/environment_sv   

EU arbetar med en ny taxonomi. Den avser att definiera vad som är miljövänligt på saklig grund. Tyvärr kommer politiska och ekonomiska avvägningar att influera besluten, men det är ett viktigt steg i rätt riktning.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en 

Organisationer som driver frågor som lobbyingorganisationer

 

Dessa organisationer prioriterar frågor som ofta står i konflikt med miljön.

Tillexempel lönsamhet, ideologi, tradition, avkastning, sakintressen, kortsiktig lönsamhet m m.

Oftast har de bra och genomtänkta argument för det som de driver, men blundar för det som är viktigast. De vinklar informationen så att det gynnar deras egna syften. Ofta bortser de från sådant som missgynnar dem.

De har oftast gott om pengar och är kunniga på hur man påverkar politiker och opinionen.

Skogsstyrelsen   

Plastindustrin

Sveaskog

Ekomodernisterna

Kemikalieindustrin

Petroleum institutet

Skogforsk

Skogssällskapet

Många olika institut

Tankesmedjor

FSC, PEFC greenwash av skogsbruk

m.fl.

Miljömärken

KRAV drivs av  en ideell förening och sätter tuffa krav. Lägger större vikt vid djurvälfärd än motsvarande internationella godkända märkningar för mat.

Fairtrade fokuserar på att de som arbetar med varorna ska ha schyssta villkor. 

Falken är Naturskyddsföreningens miljömärke. De ställer tuffa krav.

Svanen är de nordiska ländernas gemensamma miljömärkning som tar ett helhetsgrepp på produkters och tjänsters miljöpåverkan med målet att styra till en väl fungerande konsumentmarknad och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion.

EU-lövet används på livsmedelsprodukter som har certifierats som ekologiska av ett godkänt kontrollorgan och uppfyller strikta villkor för hur de produceras, bearbetas, transporteras och lagras. Produkterna måste innehålla minst 95 % ekologiska ingredienser.

EU-Blomman  (EU Ecolabel) är Europas motsvarighet till Svanen och anses vara en av världens främsta miljömärkningar.

UTZ och Rainforest Alliance . Kaffe, te och kakao. Har miljö och sociala krav, men har svagare krav än Fairtrade.

MSC är den bästa miljömärkningen för fisk även om den ofta försämras av för mycket politiska kompromisser.

FSC – för skogsprodukter är en global märkning. Är urvatttnad på grund av kompromisser, partsintressen, fusk och politik. Märkningen är i dagsläget mycket svag, tillexempel så tillåts kalhyggen i skog som deklareras som skyddad (Ekoparker)

Märkningen är ifrågasatt, liknar mest greenwashing, men i dagsläget finns ingen bättre märkning.