Vad ska jag göra!!?

Som konsument, privatperson eller politiker.

Modern beteendeforskning visar att vi människor agerar på kortsiktiga belöningar. Det är därför nödvändigt att handlingar som är bra för miljön belönas på kort sikt. Det är politikernas ansvar att skapa sådana strukturer.

miljötrappa färg.jpg

 

Prioriterade budskap klicka här

 

Ta ställning och gör så här klicka

​​

Som konsument eller privatperson

Egentligen är det inte så mycket du behöver göra. Det viktiga är att du gör något.

Alla måste göra det som är allra viktigast nämligen att kräva att just dina  politiker agerar. Förutom det så kan du läsa listan här nedanför och välja det som passar dig.

​​

 • Det viktigaste du kan göra är att förklara för dina politiker att du tycker att miljön är viktig och att du kräver att Sverige ska följa de internationella överenskommelser som vi har lovat att följa. Det ska vara dyrt eller förbjudet att göra sådant som är skadligt, däremot ska det löna sig att göra bra saker. Kräv ett sådant regelverk av dina politiker.

 • Säg till dina politiker att du vill ha stigande avgifter på alla kodioxidutsläpp och att avfifterna direkt ska utbetalas till innvånarna. (mer info på www.klimatsvaret.se)

 • Gå med i ett politiskt parti. Gå på möten och kräv att de agerar. Speciellt när det gäller nationell lagstiftning och i EU. Kräv att de förbättrar stöd- och avgiftssystemen.

 • Du ska också kräva att vi ligger i framkant och påverkar internationella organ och andra länder. Var noga när du väljer politiker. Stöd dina politiker med adekvat information. Hjälp dina politiker med att prioritera.

 • Kräv att du får information om vad det är som du köper. Vad har det för innehåll? Hur är det dokumenterat? Hur påverkar innehållet vår miljö? Fråga leverantören eller tillverkaren.

 • Köp miljömärkt och ta gärna reda på vad miljömärkningen innebär.​

 • Kräv miljömärkning och miljöinformation om biobränslen.

 • Kräv att dina politiker reformerar skogspolitiken så att vi uppfyller internationella överenskommelser. Det innebär att vi behöver mer långsiktigt skyddad skogsmark. Överenskommelser säger att sjutton eller trettio procent av alla typer av mark ska skyddas. För sverige betyder det att all icke kalhuggen mark behöver omedelbart skydd.
   

 • Konsumera inte i onödan.

 • Undvik:
  Palmolja även den miljömärkta. Undvik fossila kol- och oljeprodukter, jätteräkor, energikrävande produkter, plast om du inte är säker på att plasten inte hamnar i naturen.  Välj produkter som ger låga koldioxidutsläpp. Om du äter kött så ska du försöka hitta kött från kor eller vilt som betat på oplöjd och ogödslad mark. Ur koldioxidsynpunkt är vegetariskt bäst, därefter följer fisk, fågel, gris, får och kor som betat på oförstörd mark.

 • Kräv en bättre miljömärkning av skogsprodukter. De nuvarande fungerar inte.

 • Kräv en bättre miljömärkning av fisk. De nuvarande fungerar inte.

 • Kräv att de produkter du köper är hållbara. Spårbarhet, transparens och revision.

 • När du reser: Välj ett transportmedel som minimerar koldioxidutsläppen.

 • Du kan sätta dina pensionspengar i hållbara fonder.

​​

 • Förstör inte mark med höga naturvärden (tämligen orörd skogsmark, ogödslade-oplöjda beten). Akta mark där människan har haft liten påverkan.

 • Försök att förbättra mångfalden på gräsmarker genom att inte klippa dem, istället ska du efterlikna betande djur eller slåttermarker. Om gräsmattor m m  

 • ”Städa” och ordna inte naturen. (De flesta människor har en drift att förädla, vårda och ordna sådant de gillar. Natur är ömtåligt och ett vanligt fel är att vi, i all välmening, förstör det som vi vill skydda)

 • Gödsla inte gräsmarker. Akta våtmarker.

 • Tänk på att gamla träd inte gillar förändringar. Och tänk på att gamla träd reagerar mycket långsamt.

 • Ta bort invasiva arter.

 • All plast ska bort från naturen.

 • Du kan hitta konkreta förslag att driva. Se vad som skickats in till Miljötrappan. Klicka här 

Påverka politiker,

en lathund

 1. Skambelägg politiker som tagit oss hit. Den farliga fienden finns=inkompetenta politikern. Det är ditt fel om du tar fel beslut. Känn skam. Men du kan bli en hjälte.
   

 2. Förmedla kunskap, saklig information.
   

 3. Locka med guld och gröna skogar. Det blir bra för dig och världen om du tar rätt beslut. Även på kort sikt!
   

 4. Gemenskap. Vi som gör rätt gillar varandra.

Prova på att vara lobbyist klicka här

 

Detta händer om vi inte agerar med tillräcklig styrka.  klicka här    

​​​​

​​

Du som är politiker

​​

Allt för länge har vi vetat om problemen, vi vet vad som ska göras. Vi har väntat för länge, agera nu.

Som politiker har du ett stort ansvar, du måste agera. Se  till så att ditt parti driver miljöfrågorna på ett effektivt sätt. Kräv handling av de som bestämmer. Och du själv måste agera, nyttja din makt, alla har viss makt. Se till så att det blir konkret handling!

Se till att skapa ett långsiktigt regelverk som ger trygghet och lönsamhet åt alla inblandade parter. Regelverket ska ha som målsättning att skapa "det goda samhället" där vi inte förstör vår jord. Det ska vara dyrt att förstöra och lönsamt att göra bra saker. Regler, lagar, avgifter, stöd.

Genomför stigande avgifter på alla koldioxidutsläpp med direkt återbetalning till innvånarna.

(se www.klimatsvaret.se)

 

Gör kalkyler på rätt sätt. Glöm inte kostnaden för att omhänderta utsläpp och dolda miljökostnader.
Den som förorenar eller förstör ska betala för de åtgärder som behövs. Ofta blir då projektet olönsamt, då ska resurserna gå till projekt som är mer lönsamt. Lönsamt  på lång sikt inkluderat miljökostnader. Tillexempel kostnaden för utsläpp och att förstöra orörd mark. Om marken redan är uppgrävd så är miljökostnaden mycket lägre. Inkludera kostnaden för utsläpp under produktionen. De flesta miljökostnaderna kan inte beskrivas i kronor och ören, men kom ihåg att kostnaden finns där ändå.

Sluta upp med att kringgå internationella och nationella överenskommelser.

Påverka politiker i andra länder. Påverka våra internationella organisationer så att vi får bra internationella regelverk som leder till ett bra samhälle och inte förstör vår jord.

Ni som är politiker har makten att göra detta. Agera nu. 
Skaffa dig kunskap, det som står på Miljötrappan är en bra början. På universiteten finns all kunskap lättillgänglig, ring dem och fråga, på tre samtal kommer du rätt. Även IVL är en bra källa till kunskap. Lita inte på lobbyingorganisationer och branschorganisationer.

 

Några viktiga frågor att arbeta med:

 • Inför heltäckande koldioxidavgifter och koldioxidtullar. (Nationellt och internationellt).

 • Stoppa de största utsläppen av koldioxid. (Nationellt och internationellt).

 • Stimulera lagring av koldioxid. (Nationellt och internationnelt).

 • Stimulera inlagring av kol i mark och skog.

 • Reformera skogspolitiken så att vi uppfyller internationella överenskommelser. Det innebär att vi behöver mer långsiktigt skyddad skogsmark. Överenskommelser säger att sjutton eller trettio procent av alla typer av mark ska skyddas. För sverige betyder det att all icke kalhuggen mark behöver omedelbart skydd.

 • Investera inte i sådant som kräver stål och betong.
  Tyvärr är vi i en situation där vi inte kan använda stål och betong. Produktionen släpper ut för mycket koldioxid. Vi är tvungna att använda det vi har eller alternativa lösningar. Det gäller fram till att det finns koldioxidneutrala alternativ.

 • Förbättra internationella överenskommelser om kemikalier. Kräv stopp för miljögifter. Tillämpa försiktighetsprincipen på nya kemikalier.

​​

 • ​Skapa regelverk som stimulerar miljövänlig produktion och fördyrar miljöskadlig produktion.​
  Den som förorenar  och förstör ska finansiera både sina egna miljöåtgärder och kostnader för att ta fram miljövänligare metoder. Det måste bli dyrt att förstöra. Regler, lagar och avgifter.

 • Optimera med avseende på både produktion och kolinlagring.
  Exempel: När vi producerar mat så har vi på ett mycket framgångsrikt sätt optimerat produktionen. Vi producerar mer mat på mindre marker. Detta har vi gjort genom enveten och kvalificerad forskning, utveckling och utvärdering med fokus på mängden mat som produceras.
  Genom att optimera livsmedelsproduktionen på både kolinlagring och mängden mat så kan vi snabbt öka kollagringen i mark. Kräv att bidrag, avgifter, tilldelning av forskningsresurser och utvärdering optimeras med avseende på både produktion och kolinlagring.

 • Staten finansierar läkemedel. Ställ krav på att läkemedlen som staten finansierar tillverkas på ett miljöriktigt sätt.
  Speciellt i Indien är det ett problem och därifrån kommer nästan all antibiotika. Det går att göra utan att antibiotika läcker ut i omgivningen. Redan nu har vi rutiner för att ställa krav på innehåll och spårbarhet. Ställ även miljökrav.

 • ​Se till så att avlopp och avfallshanteringen sker så att miljögifter inte släpps ut. Det innebär att förorenat oftast ska brännas.

 • Ge inte tillstånd för sådant som är dåligt. (Sånt som håller oss kvar i fossilberoendet eller sprider gifter, eller förstör mark som är viktig för den biologiska mångfalden)

 • Stoppa och fördyra produktionen av sådant som inte bryts ner till ofarliga ämnen, speciellt om nedbrytningsprodukterna är bioaktiva.

 • Se till så att utsläpp inte påverkar känsliga och ovanliga marker och vatten.

 • Skötsel av gräsmattor, parker, trädgård, vägrenar klicka här   

 • Tvinga producenter att redovisa hur deras produkter påverkar miljön. Då måste man kunna spåra tillverkningen och deklarera innehåll.

 • Se till så att det utvecklas ett system för miljömärkning och miljöinformation om biobränslen.

 • Förbättra miljömärkningen av alla skogsprodukter. Den nuvarande fungerar inte. Ställ krav. Lyssna på vetenskapen inte på branscherna 

 • Förbättra miljömärkningen av fisk. Den nuvarande är för dålig. Ställ krav. Lyssna på vetenskapen inte på branscherna 

 • Kräv att de produkter som säljs är hållbara. Åtminstone ska konsumenten kunna välja hållbara produkter. Spårbarhet, transparens och revision.

 • Kräv att spillvärme tillvaratas. Tillexempel från datahallar och industrier.

 • Tänk på att det billigaste och effektivaste säkerligen är att fossila bränslen stannar i jorden.

 • Fiske och jakt:
  Se till så att forskare bestämmer storleken på fiskekvoter.
  Se till så att fisket bedrivs så att populationer inte utrotas. Det innebär att vi inte kan ha stora trålare. Det innebär också att även det småskaliga fisket ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Regleringar är nödvändiga, mycket beroende på att moderna fiskemetoder är så effektiva. Reglering, avgifter och tullar är nog nödvändiga. Fisket på internationellt vatten måste regleras och övervakas på ett bättre sätt.

 • Du kan hitta konkreta förslag att driva. Se vad som skickats in till Miljötrappan. Klicka här 

 

Hållbarhetsråd för Bostadsrättsföreningar och för dig som bygger om klicka  

Hållbarhetsråd för Skogsägare klicka  

Hållbarhetsråd för dig som sköter gräsmarker, trädgårdar och parker klicka 

Hållbarhetsråd för privatpersoner och politiker klicka   

Detta händer om vi inte agerar med tillräcklig styrka  klicka här    

Hur hittar du kunskap?

Kunskapen finns, det är dumt att uppfinna och utveckla sådant som man redan vet.

Problemet är att du inte vet.

På universiteten finns all kunskap lättillgänglig, ring dem och fråga. Även IVL är en bra källa till kunskap. Sveriges Radios Vetenskapsredaktion gör lättillgängliga och sakliga program. Du kan också leta i "Andra mijösidor m m" i toppmenyn.

 

Lita inte på lobbyingorganisationer och branschorganisationer. De väljer ut sånt som gynnar deras uppdragsgivare.

Använd ”tresamtalprincipen”, den fungerar nästan alltid.

Fundera ut var kunskapen kanske finns, troligen på ett universitet eller naturvårdsverket. Ring dit. Du kommer till en person som inte vet, men har en aning om vart du ska vända dig. Ring dit och du kan vara säker på att där finns någon som vet vem du ska ringa till.

På tre samtal har du kommit rätt och kan lyssna på en riktigt kunnig person.

Läs om lobbyister, tankesmedjor och institut klicka här  

Om jag vore riksdagsman

En sida med ett valmanifest, miljöfrågorna är viktiga och speciella. Klicka  

miljötrappa färg.jpg