top of page
003(1).jpg
IMG_0229skumgummi2.jpg
000+2.jpg

Kostnader år 2022

Kostnaden för klimatkatastrofer orsakade av uppvärmningen översteg 300 miljarder USD år 2022, enligt IPCC . Det är främst kostnader för extremväder.

Kostnader för migration beräknas tillkomma och kraftigt stiga inom kort. Kostnader för uteblivna skördar och skyddsåtgärder förväntas också stiga kraftigt inom kort.

Vad händer om vi fortsätter som nu?

Det finns goda argument för att stoppa klimatförändringarna, ta kontroll över giftutsläpp och stoppa utrotningen av arter. Det finns gedigen kunskap om hur vi ska få stopp på de farligaste miljöproblemen. Ändå visar erfarenheten att det är stor risk för att vi inte kommer att vidta de nödvändiga åtgärderna.

 

När du fattar beslut kan det vara bra att veta vad som händer om vi inte vidtar de nödvändiga åtgärderna.

 

Det som händer är:

 

Havsytan kommer att stiga så att många människor tvingas att flytta. Det handlar om hundratals miljoner människor, så flyktingproblematik kommer att explodera. Många kommer att dö i förtid.

 

Miljontals arter kommer att utrotas. Även många däggdjur. När arter och biotoper försvinner kommer jorden att vara annorlunda. Vid tidigare massutrotningar (som har gått mycket långsammare) har det blivit en explosion av blågrönalger en grön sörja.

 

Det innebär stora förändringar av alla ekosystem med matbrist och massutrotningar som resultat. Huruvida människan kommer att överleva är osäkert.

Stora områden som idag är bördiga kommer att bli öknar. Andra områden kommer att drabbas av översvämningar och stormar. Extremväder kommer att bli vanligt.

På kort sikt kommer stora samhällsförändringar att framtvingas, om det i framtiden kommer att finnas mänskliga samhällen vet vi inte.

De stigande koldioxidhalterna innebär inte bara att havet blir varmare utan det innebär också att havet blir surare och då utrotas många arter så som koraller och andra kalkbildande organismer m.fl.

Klimatförändringen pågår och accelererar. När dina barn blir gamla kommer det redan ha skett stora förändringar om vi inte snabbt minskar koldioxidhalten i luften.

IMG_0229skumgummi2.jpg

Redan idag kan vi se att de svenska skogarna dör.

Gränsen för våra blandskogar flyttar snabbt upp till Norrland. Granbarkborren får skulden för massdöden av Granar, dess framfart beror på klimatförändringar. Månghundraåriga Tallar dör av vattenbrist. Ask och Alm dödas av invasiva arter. Månghundraåriga Ekar dör det beror  säkerligen på klmatstress. Detta och mycket mer ser vi redan idag.

När blandskogen försvinner så försvinner även lingon och blåbär och många av våra matsvampar.

 

 

Gifter

En del gifter är farliga lokalt andra sprids över jorden. De som inte sprids kan ansamlas i jorden eller i sediment.

 

De flesta gifterna bryts ner i naturen, men inte alla. De otäckaste är de som sprids och inte bryts ner i naturen.

 

Särskilt farligt är det om ämnena är bioaktiva, det vill säga påverkar det som lever. Exempel på sådana ämnen är DDT, PCB, PFAS (många liknande ämnen) och troligen mikroplaster (bioaktiviteten är omtvistad). Försiktighetsprincipen borde tillämpas. 

Vi måste vidta de nödvändiga åtgärderna. Ta ditt ansvar låt oss agera nu.

Vad kostar en snabb och effektiv omställning?

Frågan är viktig och faktiskt mycket enkel att svara på. Men svaret är lite komplicerat. Man kan nämligen inte ge en korrekt siffra. Verkligheten är sådan att vi tjänar på att göra omställningen snabbt. Om vi sölar eller struntar i uppvärmningen kommer kostnaderna att bli enorma.

Redan nu är kostnaderna som klimatförändringen åsamkar långt större än vad vi investerar i omställningen. Dessutom orsakar fossilberoendet krig, fattigdom, orättvisor och konflikter.

Några blir rika på klimatförändringarna, de vill hindra omställningen och det gör de effektivt.

Det som kostar minst är att snabbt göra oss fossiloberoende och effektivisera skog- och jordbruk så att mer kol lagras i marken.

Detta kan du göra klicka här   

 

Målningarna är av Lotta Lagercrantz

bottom of page