top of page
019.jpg
3.jpg
gula+hattenIMG_0402_2.jpg

De svenska riksdagspartierna

Ett försök att vara partipolitiskt obunden, personlig kommentar.

Av Erik Winqvist den 17 januari 2022​

Det finns tydliga skiljelinjer mellan de olika partierna.

 

De viktigaste skiljelinjerna är:

 

 • Hur mycket man tar hänsyn till kunskap och forskning och framförallt hur man förstår hur kunskap och forskning kommer till och kan användas.

 • En annan skiljelinje är hur mycket hänsyn man tar till särintressen så som gruppers och industriers kortsiktiga lönsamhet och vad äganderätten innebär.
  Här har påverkan av lobbygrupper, tankesmedjor, fackföreningar och liknande stor betydelse.

 • En annan skiljelinje är hur stor hänsyn man tar till tillfälliga opinionssvängningar.

 • En annan skiljelinje är viljan att agera.

 • Det verkar också vara en skillnad på hur lätt partiets politiker har för att ta till sig klimatförnekande och konspirationsteorier.

 

 

I januari 2022 gjordes denna bedömning:

De partier som grundar sitt miljöarbete mest på forskning är MP, V, och L.

S, M och KD prioriterar kortsiktiga ekonomiska argument och påverkansgrupper styr verklighetsbeskrivningar och dessa grupper får därigenom  stort inflytande.

C tolkning av vad äganderätten innebär styr deras handlande.

 

SD verkar ha svårt för att ta till sig kunskap och forskning.

Förslag till fördjupning


Sveriges Radios program Filosofiska/politiska rummet och Vetenskapsradion i P1. Följa partiernas röstande i riksdagen. Lagda motioner.

En del kan även läsas ut ur partiprogrammen även om det oftast är tillrättalagt. Läser man partiprogrammen och på en gång tänker på de ovanstående skiljelinjerna så kan de ge viss information.

När det gäller extern granskning så är Riksrevisionsverket tillförlitligt. Naturvårdsverkets och framförallt Skogsstyrelsen är partsinlagor som ofta stöttar den sittande regeringen, men de brukar vara intressanta. Miljöorganisationer gör fortlöpande utvärderingar, Naturskyddsföreningens brukar bygga på saklig grund.

Här kan du läsa vad Mijhubben skriver om de politiska skiljelinjerna.

Så här har partierna svarat:

(Frågorna finns längst ner på sidan)

Liberalerna

Vi kan inte uttala oss om enskilda hemsidor som ett politiskt parti. Vad gäller vår klimat- och miljöpolitik hittar du information om våra förslag på vår hemsida och i vår motion Liberal politik för klimatet: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/liberal-politik-for-klimatet_H7023351/html

 

Vi stödjer givetvis de miljökonventioner Sverige skrivit under, och det är även något som står i vårt EU-valmanifest: https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/1902-eu-program-1.pdf

 

"25. Internationella krafttag för den biologiska mångfalden

Den biologiska mångfalden är satt under extrema hot. Habitatförluster, miljödegradering, tjuvjakt och spridning av invasiva arter är bara några av utmaningarna vid sidan
om klimatet och nedsmutsningen av våra hav. Liberalerna vill att EU ska ta initiativ för att stärka internationella processer inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) genom att föra upp frågan på högsta politiska nivå."

Kristdemokraterna

Vi stödjer de konventioner som Sverige ställt sig bakom genom våra internationella åtaganden. I detta ingår Sveriges ambitioner att uppfylla de målsättningar som kom till uttryck i samband med Parisavtalet och att samla EU till att klara målen.

Varje år i samband med den allmänna motionstiden lägger Kristdemokraterna en utgiftsområdesmotion för område 20 Allmän miljö och naturvård. Det är en omfattande motion till var ni rekommenderas för att läsa om vår miljöpolitik.

 

För nävarande pågår ett arbete i EU med Den gröna given som är ett omfattande åtgärdspaket med syfte att göra EU till den första klimatneutrala världsdelen till år 2050.

Kristdemokraterna är mycket engagerade i utformningen av denna eftersom det påverkar förutsättningarna för hur våra länder kan bedriva vår klimatpolitik under lång tid framöver. Klimatpoliitken ska vara effektiv och göra verklig nytta, till det krävs både ett perspektiv som tar hänsyn till lokala förutsättningar samtidigt som vi tar hänsyn till att utsläpp inte känner några nationsgränser.

Milöpartiet

Vilket fantastiskt arbete du gjort, jag blir glad när jag läser din hemsida.  

Jag skulle vilja göra mer än bara sprida länken till hemsidan.

Än så länge har det bara kommit svar från en lokalavdelning, men det var ett trevligt svar.

Centerpartiet

1. Stöder ni dessa tre konventioner och anser ni att de ska följas/genomföras?

Ja, klimatkonventionen är ett viktigt verktyg för att bromsa klimatförändringarna. Sverige ska på alla sätt möjligt bidra till att konventionen efterlevs. Vi ska även se till att stödja andra länder på det sätt vi kan, för att minska utsläppen utanför landets gränser.

Centerpartiet stödjer även den klimatdiplomati som EU bedriver, för att stötta andra länder att skala upp sina klimatsatsningar.

För oss är utfasningen av giftiga ämnen och skadliga kemikalier också nyckelfrågor inom vår miljöpolitik. Vi vill se ett skärpt arbete nationellt, inom EU samt globalt för att minimera riskerna för att såväl människor som naturen inte ska utsättas för ämnen som är skadliga. Det är ett viktigt arbete som måste snabbas på.

Beträffande konventionen om biologisk mångfald menar vi att den bör vara central i utformningen av miljöpolitiken, och bidra till att hotet mot värdefull natur och arter faktiskt minskar utan att det medför kraftiga begränsningar i vårt rika odlingslandskap och aktiva skogsbruk; två sektorer vi snarare menar är en förutsättning för en god biologisk mångfald. 

2. Tycker ni att Sverige följer dessa tre konventioner?

Ja, men detta kommer vi endast kunna bedöma på riktigt när vi nått fossilfrihet, vårt mål är att det ska ske 2040, men senast 2045 i enlighet med klimatlagen.

Vad gäller kemikalielagstiftningen så är det till stor del genom EU som förbud och begränsningar av kemiska ämnen sker, där har Centerpartiet under lång tid drivit att svenska regeringen ska verka för kraftigare skärpningar och åtgärder. Givet att kemikalier och särskilt kombinationseffekter av olika kemikalier ständigt förnyas och utvecklas är det viktigt att åtgärdsarbetet inte avstannar.

På vårt initiativ drev Sverige igenom ett förbud mot det hormonstörande ämnet bisfenol A. Och tack vare ny EU-lagstiftning som började gälla hösten 2018 sänktes gränsvärdena för bisfenol A.

 

En annan grupp med ämnen som vi arbetar för att fasa ut i konsumentprodukter är de högfluorerade ämnena, PFAS. De är långlivade i naturen och misstänks vara cancerframkallande och hormonstörande för oss människor.

Nationellt så anser vi att försiktighetsprincipen är välförankrad i miljöbalken genom att tröskeln för att aktualisera principen är lågt ställd när det rör graden av allvar, samt att vi tillämpar en omvänd bevisbörda i miljölagstiftningen.

 

Rörande biodiversitet så menar vi att Sverige följer konvention väl, men att arbetet med att bevara den biologiska mångfalden i Sverige måste utvecklas och effektiviseras. I vår mening är det viktigare med kvalitet över kvantitet, det vill säga att skyddade områden faktiskt skyddas och bevaras, snarare än att avgränsa stora markområden med lågt skyddsvärde som hade kunnat utgöra produktiv mark i exempelvis skogsbruket.

3. Vad vill ni, som parti, göra i riksdagen för att Sverige ska följa konventionerna? Vilka motioner tänker ni lägga? Vilka motioner och propositioner tänker ni stödja?

Vi driver, inom ramen för Januariavtalssamarbetet (JA) med regeringen, att vi ska ha så effektiv och vass klimatpolitik som möjligt för att se till att nå fossilfrihet år 2045.

Vi har i Januariavtalet fått igenom förslag om skärpt bonus/malus, ett nytt grönt avdrag och skärpt reduktionsplikt för att ta några exempel.

I Klimathandlingsplanen som vi varit med att förhandla, så finns ytterligare förslag.  Vi jobbar också separat från regeringen med ett stort antal frågor för att driva opinion och trycka på för en snabbare omställning.

Vi kommer dessutom att lägga en energi- och klimatmotion till hösten.

På kemikaliesidan har vi inom ramen för JA drivit på för en skatt på farliga kemikalier i kläder och skor, och vill därutöver undersöka möjligheten att införa en skatt på farliga ämnen i byggprodukter som finns i våra hem. Skatten ersätter inte förbud eller begränsningar, utan är ytterligare ett sätt att styra bort från det skadliga och gynna det som är bättre för oss. 

 

I våra motioner är ett skärpt kemikaliearbete en viktig komponent och i tidigare års motioner har vi bland annat föreslagit ett krav på innehållsförteckning av kemiska ämnen i textilier, ett starkare internationellt kemikaliearbete inte minst genom Reach i EU, samt utökade anslag till Kemikalieinspektionen för att kunna kontrollera importerade varor, särskilt från länder utanför EU.

 

Vi vill också främja ny miljöteknik som bidrar till att avgifta kretsloppet från farliga kemikalier, bland annat med avancerad reningsteknik på reningsverken. Inom ramen för JA har vi också verkat för att förstärka insatserna för den biologiska mångfalden och för en kontinuerlig dialog och förhandling med regeringen för att säkerställa ett art- och naturskydd som är dynamiskt och förändras i takt med att skyddsbehov ändras.

Vi har också drivit att biologisk mångfald ska bli en mer självklar och integrerad del i stadsplaneringen och vill se kommunerna få bättre verktyg och resurser för att snabba på detta arbete.

Till hösten hålls en ny världskonferens i Kina om biologisk mångfald och till den vill vi se att Sverige utgör en stark röst inom EU för att nå globala åtaganden som är mätbara, effektiva och resultatorienterade, samtidigt som de inte innebär kraftiga inskränkningar i jordbruket och det aktiva skogsbruket. För Centerpartiets del är det viktigt att dessa tre intressen inte ställs mot varandra, utan att de kan utvecklas i synergi. 

4. Vad vill ni, som parti, göra i EU för att EU ska följa konventionerna?

Vi satt med och förhandlade fram Europaparlamentets svar på kommissionens Gröna Giv. I denna resolution fick vi Europaparlamentet att ställa sig bakom skärpta skrivningar om kemikaliestrategin, att vi ska ha bindande internationella mål för att bekämpa förlust av biologisk mångfald och höjda ambitioner när det kommer till att minska utsläppen i EU.

 

Den 20 Maj presenterar Kommissionen sin Biodiversitetsstrategi som kommer lägga ut arbetet med biodiversitet för att EU ska nå de mål som är utsatta både globalt och inom Unionen.

Arbetet med biodiversitet sker även sedan tidigare tex genom de gemensamma jordbrukspolitiken. Vi tycker det är viktigt att leva upp till de globala mål som är utsatta men också att man ser till att säkra att man faktiskt skyddar biodiversiteten och naturresurserna och inte endast sätter mål som inte efterlevs.

Vidare arbetar Kommissionen och Parlamentet med EUs framtida Klimatlag där bindande mål för klimatneutralitet till 2050 sätts.

Nästa sommar kommer all relevant lagstiftning ses över, bland annat EUs egna system för utsläppsrätter för att försäkra att lagstiftningen uppfyller klimatneutralitetsmålet.

Både Klimatkonvensionen och Parisavtalet står som grund för de mål EU fastställer. 

Socialdemokraterna

Steg 1 Koldioxid

 

Klimatförändringarna är det framtidshot som oroar svenskarna mest. Den här sommaren har vi sett värmeböljor över hela jordklotet. Kring klimatpolitiken kan vi samla våra resurser för kraftfulla klimatåtgärder. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Ett klimatpolitiskt ramverk med en klimatlag, ett klimatpolitiskt råd och de kanske mest ambitiösa klimatmålen i världen har införts av den socialdemokratiskt ledda regeringen. Men vi tror också på att en aktiv klimatpolitik är också en politik för framtidens jobb. Genom att Sverige går före och investerar i klimatvänlig teknik stärks våra företags konkurrenskraft. Svenska företag ska vara redo att sälja de innovationer som världen efterfrågar. Det skapar jobb och exportintäkter. Vi ska göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Det ska vara lättare för människor att ta ett klimatansvar i sin egen vardag. Sverige måste vara en stark kraft i FN och EU för en mer ambitiös klimatpolitik.

 

I framtiden kommer vi att behöva tillverka både fler och nya biobaserade produkter för att klara klimatutmaningarna och skapa fler jobb. Industrins gröna omställning är avgörande om vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland! Därför har vi föreslagit industrisatsningar på 950 miljoner kr. Nu satsar vi även på att kunna ge stöd till andra industriprojekt såsom biodrivmedel, plastreturraffinaderier, vätgasproduktion, återvinningsanläggningar och batteriproduktion. Utöver det så satsar vi 50 miljarder kr på gröna statliga krediter som ska hjälpa industrin och näringsliv att satsa på innovation, forskning och teknik för klimatomställning. Satsningen knyter an till den cirkulära strategin som den S-ledda regeringen tagit fram.

 

 

 

Steg 2 Biologisk mångfald

Miljöförstöringen skapar otrygga människor där gifter sprids i vatten och i vår mat, där haven är övergödda, där partiklar i luften gör oss sjuka och värdefull natur försvinner. Med ett starkare samhälle kan vi skapa strängare lagar, fler styrmedel och investeringar som leder mot en hållbar utveckling.

Förekomsten av sammanlänkade skyddade naturområden är förutsättningen för den biologiska mångfalden. Reningen av vårt avloppsvatten måste bli bättre, utsläpp som leder till övergödning i haven och försurning i sjöar minska. Vårt rena dricksvatten måste skyddas. Hormonstörande ämnen ska inte drabba människor och miljö. Tungmetaller och andra farliga ämnen ska begränsas eller bytas ut. Platser där barn vistas dagligen ska vara giftfria. Miljöåtgärder kan stärka Sveriges konkurrenskraft och stimulera till jobb och företagande. Genom att gå före i omställningen kan våra företag bli världsledande i att utveckla den teknik och miljöprofil som världen efterfrågar. Vi tror på breda lösningar och investeringar snarare än skattesänkningar för att klara de stora miljöproblemen. Det är den svenska modellen.

 

För att stärka den biologiska mångfalden så har den S-ledda regeringen gjort en historiskt stor förstärkning av investeringarna för miljön med fördubblad miljöbudget och kraftigt höjda anslag för att skydda natur, stödja klimatinvesteringarna och minska mängden farliga kemikalier. Vi satsar 400 miljoner kronor för 2021 för att stärka friluftslivet, skötseln av naturreservat, nationalparker och vandringsleder. För att skapa naturnära jobb i hela landet, inriktade på natur- och skogsvårdande skötsel satsar vi 180 miljoner kronor för 2021. Vi satsar också 600 miljoner kr på fler naturreservat i syfte att skydda värdefull natur. Återskapandet av våtmarker bidrar till många stora positiva effekter på både klimatet och biologisk mångfald. Utöver det bidrar det till att balansera vattenflöden, öka tillskottet till grundvattnet samt minska övergödningen. Därför ökar vi satsningen på att restaurera våtmarker med 350 miljoner kronor för 2021.

 

Steg 3 - Hälsa

För att värna vår miljö den mänskliga hälsan så ska nya kemikalier bara tillåtas om de är bevisat ofarliga. Kemikalier ska bytas ut mot mindre farliga alternativ. Särskilt viktigt är att minska miljö- och hälsoriskerna med ämnen som vi kommer i kontakt med i vår vardag - t.ex. i mat, dricksvatten, kosmetika, kläder, skor och leksaker. Speciellt i barnens miljöer. Mikroplaster sprids idag från olika källor till havet. I ett starkare samhälle ska tuffa miljöregler skapa trygghet. Därför vill vi se ett bättre kemikalieregelverk i EU. Sverige kan visa vägen genom att besluta om nationella förbud av farliga kemikalier. Hormonstörande ämnen ska inte drabba människor och miljö. Ämnen som liknar varandra ska behandlas i grupp. Tungmetaller och andra skadliga ämnen ska begränsas eller bytas ut. Reglerna måste ta hänsyn kombinationseffekter av farliga ämnen. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har ökat resurserna för att sanera farlig mark och förstärka kemikalieinspektionens tillsyn av produkter som vi dagligen kommer i kontakt med. Konkret har regeringen givit mer pengar till Kemikalieinspektionens tillsyn och kraftigt ökade anslag för sanering av förorenad mark och förbjudit bisfenol A i vattenrör och förbjudit mikroplatser i kosmetika. Regeringen har också framgångsrikt påverkat EU att förbjuda bly i vissa konsumentprodukter och infört en skatt på farliga kemikalier i elektronik.

 

Steg 4 Kretslopp och återvinning 

Skogen har en viktig roll att spela - inte bara genom att fungera som en kolsänka för att minska koldioxidutsläppen men också genom framställningen av förnybara biobränsle och träprodukter som kan ersätta fossila och därigenom bidra till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Därför satsar vi 200 miljoner kr under 2021 till investeringar i testbäddar för bioraffinaderier så att svenska företag kan kommersialisera nya hållbara lösningar. Biogas är en förnybar energikälla med mycket hög miljöprestanda. En stor del av det material som används för att framställa biogas kommer från lantbruket och livsmedelskedjan, till exempel gödsel, rester från mejerier, livsmedelsförädling och slakterier. Dessa näringar har en central roll i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi i Sverige. I arbetet med att nå dit kommer svensk landsbygd att vara avgörande. Därför har vi tillsammans med regeringen föreslagit 200 miljoner kr i stöd till produktion av biogas under 2021.

 

För att minska utsläppen inom lantbruket och skapa incitament för lantbrukare till bättre gödselhantering, lägre användning av mineralgödsel och komma bort från fossila drivmedel till traktorer och andra arbetsmaskiner behövs fler åtgärder för en övergång till ett fossiloberoende jordbruk. Därför har vi varit med och förstärkt metangasreduceringsstödet under 2018. Under stödperiodens tolv månader 2017–2018 fick 56 anläggningar stöd. Vi har också varit med och gjort det möjligt att inom ramen för klimatklivet om större möjlighet för lantbrukare att söka stöd för åtgärder som minskar jordbrukets utsläpp av växthusgas. Vi har också varit med och beslutat att tillsätta en utredning med syfte att föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk.

 

Vi har även föreslagit ett pant-system för mobil och småelektronik för att öka återanvändning av värdefulla och ändliga mineraler och metaller, såsom kobolt, silver och guld och att komma till rätta med att de ämnen som används i tillverkningen tas fram på ett oetiskt sätt. Regeringen har tillsatt en utredning som presenterar sina förslag i april 2021.

 

Vi vill även öka utsortering och återvinning av fossilbaserad plast. Plast gör stor nytta i vårt samhälle t.ex. inom sjukvården, byggindustrin för att göra resurssnåla bilar eller som förpackningar för att skydda vår mat. Men idag materialåtervinns endast 16 % av Sveriges plastavfall – resten går till energiåtervinning och blir till el eller fjärrvärme. Även om detta gör Sverige till en av de bästa materialåtervinnarna i Europa är 16 % alldeles för lite. Att materialåtervinna all plast är svårt med dagens metoder för materialåtervinning. Det beror bl.a. på att det finns många olika typer av plaster och plastblandningar samt att vissa innehåller tillsatta kemikalier som ska fasas ut. Idag ser man även låg efterfrågan på vissa typer av återvunnen plast eftersom dagens materialåtervinning ger försämrad kvalitet jämfört med ny råvara. Detta begränsar användningsområde och därmed efterfrågan. En av många åtgärder vi tror på riktigt kan göra skillnad när det gäller att öka återvinningsgraden av fossilbaserad plast är fler plastreturraffinaderier i Sverige för kemisk återvinning som ett alternativ för materialåtervinning och för att tillverka nya produkter.

 

Eftersom upp till 80 % av kommersiella produkters miljöpåverkan avgörs under designfasen så ser vi att det behövs en lagstiftning på längre sikt som skapar incitament för företag att tillverka produkter som är hållbara, reparerbara och som kan återanvändas och materialåtervinnas. Ekodesigndirektivet behandlar frågan om energieffektivitet när det kommer till vissa produkter men är inte heltäckande för EU:s medlemsstater. Vi välkomnar dom framtida förslagen på området som innebär att vi fasar ut engångs-produkter och stärker produkters hållbarhet och möjligheterna till att kunna reparera, återanvända och materialåtervinna produkter i den cirkulära ekonomin.

 

Steg 5

Miljöförstöringen skapar otrygga människor där gifter sprids i vatten och i vår mat, där haven är övergödda, där partiklar i luften gör oss sjuka och värdefull natur försvinner. Med ett starkare samhälle kan vi skapa strängare lagar, fler styrmedel och investeringar som leder mot en hållbar utveckling.

Förekomsten av sammanlänkade skyddade naturområden är förutsättningen för den biologiska mångfalden. Reningen av vårt avloppsvatten måste bli bättre, utsläpp som leder till övergödning i haven och försurning i sjöar minska. Vårt rena dricksvatten måste skyddas.

Hormonstörande ämnen ska inte drabba människor och miljö. Tungmetaller och andra farliga ämnen ska begränsas eller bytas ut. Platser där barn vistas dagligen ska vara giftfria.

Miljöåtgärder kan stärka Sveriges konkurrenskraft och stimulera till jobb och företagande. Genom att gå före i omställningen kan våra företag bli världsledande i att utveckla den teknik och miljöprofil som världen efterfrågar. Vi tror på breda lösningar och investeringar snarare än skattesänkningar för att klara de stora miljöproblemen.

 

Återskapandet av våtmarker bidrar till många stora positiva effekter på både klimatet och biologisk mångfald. Utöver det bidrar det till att balansera vattenflöden, öka tillskottet till grundvattnet samt minska övergödningen. Därför ökar vi satsningen på att restaurera våtmarker med 350 miljoner kronor för 2021. Vi har också satsat 600 miljoner kr på fler naturreservat i syfte att skydda värdefull natur. Invasiva främmande arter är ett av de största globala hoten mot biologisk mångfald. Därför satsar regeringen 50 miljoner kronor för 2021 för att stärka arbetet med bekämpning av främmande arter.

 

Västerpartiet

Svar är på gång.  Kommer förhoppningsvis snart

Moderaterna

 • Stöder ni dessa tre konventioner och anser ni att de ska följas/genomföras?
  Ja, Moderaterna stöder konventionerna och anser att Sverige ska verka såväl för att utsläppen av växthusgaser minskar som att den biologiska mångfalden bevaras.

   

 • Tycker ni att Sverige följer dessa tre konventioner?
  Ja, Sverige för en ambitiös miljö- och klimatpolitik och en politik för att bevara den biologiska mångfalden.

   

 • Vad vill ni, som parti, göra i riksdagen för att Sverige ska följa konventionerna? Vilka motioner tänker ni lägga? Vilka motioner och propositioner tänker ni stödja?
  Moderaterna driver en klimatpolitik för att snabbt minska utsläppen och nå klimatmålen. Vi för en jord- och skogsbrukspolitik som syftar till ett aktivt brukande av marken på samma gång som den biologiska mångfalden bevaras.

   

 • Vad vill ni, som parti, göra i EU för att EU ska följa konventionerna?
  Moderaterna tror att EU:s gröna giv har stora möjligheter att stärka EU:s miljö- och klimatarbete. Vi är pådrivande både i riksdagen och Europaparlamentet för högre ambitioner.  

Sverigedemokraterna

Bland Sverige Demokraterna finns många klimatförnekare, det är förmodligen därför de inte har svarat.

Detta har vi frågat riksdagspartierna.

 

Hej

Sajten Miljötrappan samlar den miljöinformation som alla bör ha, det är en praktisk hjälp i miljöarbetet. Jag har tidigare bett er kommentera sajten, det har ni inte gjort. Nu har jag några mer konkreta frågor.

I FN har de flesta länder inklusive sverige skrivit på tre konventioner som har stor betydelse för den miljö vi lever i.

Det är Rio-konventionen som fastslår försiktighetsprincipen när det gäller kemikalier.

Det är Konventionen om  biologisk mångfald och Klimatkonventionen.

Du når konventionerna från www.miljotrappan.se

Frågorna är:​

 • Stöder ni dessa tre konventioner och anser ni att de ska följas/genomföras?

 • Tycker ni att sverige följer dessa tre konventioner?

 • Vad vill ni, som parti, göra i riksdagen för att Sverige ska följa konventionerna? Vilka motioner tänker ni lägga? Vilka motioner och propositioner tänker ni stödja?

 • Vad vill ni, som parti, göra i EU för att EU ska följa konventionerna?

Era svar kommer att synas på sajten www.mijotrappan.se

På sajten finns också en lista med förslag på vad en politiker bör göra i miljöfrågor. Kommentera gärna denna lista.

 

Samma process har vi genomfört när det gäller miljöfrågor inom  skogspolitiken. Svar har kommit från alla partierna.

Svaren finns om du klickar på "skogs- och miljöpolitik" på www.skogshubb.se    

 

bottom of page