miljötrappa färg.jpg

Tekniska och vetenskapliga lösningar som kan rädda vår jord

 

Solceller blir billigare och effektivare.

Stål kan tillverkas utan kol.

Hållbara upphandlingar.

Vindkraftverk är billiga och effektiva.

Vågkraft kan bli effektivt.

Det finns massor av olika sätt att lagra energi.Tillexempel som vätgas, vätskor, material, batterier, läges energi.

Livscykelanalyser blir allt bättre och visar en produkts miljöpåverkan. Livscykelanalyser hjälper oss att välja hållbart.

Överföring/transport/planering av elektricitet blir allt effektivare med mindre förluster.

Tekniska innovationer förändrar mycket.

Värmepumpar gör att värme kan tas till vara på ett effektivare sätt.

Kärnavfall kan användas för att producera energi.

 

Vi kan rena nästan vad som helst.

 

Vi kan återanvända nästan vad som helst.

 

Nästan allting ingår i olika cykler.

 

Koldioxid kan pumpas ner i marken och kommer inte tillbaks på tusentals år.

 

Med rätt skötsel kan mycket kol lagras i marken, skogsmark, åkermark, parkmark och kanske även i sjöbottnar.

 

Reservat fungerar både för den biologiska mångfalden och kollagring.

Uppskuten avverkning lagrar kol.

 

Information om en produkts miljöpåverkan kan vara lättillgänglig på nätet.

 

Resande blir roligare om det görs hållbart.

 

Om man tar vara på grenar och toppar så blir den uppväxande skogen roligare.

 

Små lätta skogsmaskiner ökar sysselsättningen och skonar markens organismer.

 

Kontinuitetsbruk i skog ökar den totala avkastningen.

Vi kan tillverka nästan vad vi vill utan kol, olja, naturgas eller torv.

 

Förädlade grödor ger mer mat och virke.

 

Odling av alger och blötdjur ger mat och energi.

 

Sparsamhet med energi och råvaror är lönsamt.

 

Nudging, (snabba belöningar) styr vårt handlande.

 

Sociala faktorer styr vårt handlande.

Naturen mår bra när den får vara i fred, billigt.

Ogödslade marker ger mest biologisk mångfald.

Kulturvård är effektivast om vi endast skyddar byggnader och lämningar mot vatten och sol.

Många kemikalier bryts ner till koldioxid och vatten.

När man fiskar försiktigt så fungerar det. Vi vet allt mer om hur vi borde fiska.

Djurhållning kan göras så att det blir bra för den biologiska mångfalden, minimerar klimatpåverkan och ger "glada" djur. 

Kunskap finns, om vi använder den så blir det bra.

När den som förorenar, släpper ut koldioxid eller förstör den biologiska mångfalden får betala, då uppkommer nya tekniska lösningar.

Det finns massor av tekniska detaljlösningar som är bra för miljön, men inte används.

Det är de konkreta detaljlösningarna som gör skillnad.

Vilja omvandlas till konkreta handlingar när regelverket (lagar, regler, avgifter, stöd) är bra.

Exempel på hur modern forskning inom psykologi, managering och personalledning kan tillämpas:

Människor agerar aldrig så att det blir dåligt för dem själva. Det gäller på kort sikt. När en tjänsteman, chef eller makthavare ska tillämpa regler och förordningar så är hen ofta hjälpsam och vill väl. När hen tolkar reglerna så vill hen att det ska bli bra för dig, men hen tillämpar aldrig reglerna så att det blir dåligt för hen själv. Speciellt problematiskt blir det när hen är okunnig om bakgrunden till reglerna. Okunnighet hos makthavare är vanligt och farligt. Ett striktare tjänstemannaansvar kan motverka okunnigheten.

Två tredjedelar av skogens kollager finns i marken. (Gäller i orörd boreal skogsmark)

Målbilder och utopier ger oss en riktning.

 

Och vårt samhälle

Utan korruption uppkommer välstånd.

 

Välstånd motverkar krig.

Diplomati fungerar.

 

Utbildning fungerar.

 

Förståelse av människans psyke kan motverka konflikter.

 

Hållbar utveckling ger välstånd.

Målbilder och utopier ger oss en riktning.

Makthavarnas inställning avgör samhällsutvecklingen.

Om makthavarna strävar efter ett bra samhälle så blir samhällena bra. (Ofta är makthavarnas fokus begränsat av mänskliga drivkrafter så som makt, pengar, ismer, dogmer, rädsla, heder, konkurrens och mycket annat. Ofta blir övertygelsen om på vilket sätt man skapar ett bra samhälle en större drivkraft än att faktiskt skapa ett bra samhälle. Så behöver det ej vara.)

Vi kan    klara av det