top of page

Gruvbrytning, metaller, sällsynta jordartsmetaller

Metaller finns i marken och i våra produkter, malm bryts i gruvor. Förädlas och används i olika produkter.

Metaller är en ändlig resurs, hur mycket som finns varierar mellan de olika metallerna. Vissa, så som sällsynta jordartsmetaller, finns ofta i låga koncentrationer även om det finns ganska mycket av dem.

Det bästa är förstås att återanvända de metaller som vi redan brutit och koncentrerat, men ibland är det svårt och dyrt. Ibland är det enkelt, billigt och fungerar bra.

Hållbarhet

Först och främst ska vi återanvända de metaller som redan brutits. Därefter ska vi bryta metaller på ställen där vi redan förstört naturen eller från restprodukter av annan brytning.

 

Hållbarhet innebär både social hållbarhet, skydd av natur och minimal påverkan på klimatet.

 

En komplikationen är att det är svårt att veta om en metall är hållbart tillverkad eller inte. Metaller säljs på råvarubörser och de är sällan spårbara. Detta kan man lösa med krav på spårbarhet. Det kräver transparens och revision.

 

Vad kostar det?

Det blir inte mycket dyrare att bryta hållbart, men det blir billigare om man struntar i naturen och utnyttjar fattiga och barn.

Det intressanta är att slutproduktens pris inte påverkas så mycket av att vi använder hållbara metaller. Låt oss säga att en bil innehåller en dyr metall som kostar 30 kr per gram och att bilen innehåller 10 gram av denna sällsynta jordartsmetall. Om vi väljer att använda hållbart tillverkad metall utan barnarbete så blir kostnaden kanske tre gånger så hög. Det innebär att metallkostnaden i bilen stiger från 300 kr till 900 kr. Det är inte så stor skillnad om bilen kostar 840 300 kr eller 840 900 kr.

I detta sammanhang ska man tänka på att priset på bilen främst styrs av marknadens vilja att betala och att lönsamheten för de som producerar bilar ligger i att minimera samtliga kostnader i produktionen.

Trots att det kostar så lite att köpa hållbara metaller så finns det alltså starka krafter som främjar de allra billigaste metallerna. En besparing ökar alltid vinsten.

 

Säkerhet i kriser

En annan viktig aspekt är att vi inte plötsligt vill få brist på ett viktigt ämne. Krig och elände finns. Därför har EU satt mål för hur mycket av olika mineraler som ska brytas inom EU. Även länder kan ha liknande målsättningar.

 

Marknaden OCH politiken styr.

Om man släpper marknaden helt fri så kommer den lägsta priset att gälla. Det innebär att systemet inte blir hållbart.

 

Om man låter politikerna bestämma allt, reglerar och planerar så brukar det bli dyrt och dåligt.

 

Därför krävs en kombination av marknadskrafter och politiska styrmedel med regleringar. Pengar brukar vara en väl fungerande smörjolja när vi vill skapa hållbara system.

Detta vill vi

 

Använd de styrmedel som finns och fungerar.

 

Så  här borde det kunna se ut

 

Inför hållbarhetstullar som drabbar de som inte tillverkar på ett hållbart sätt. Kräv transparent dokumentation som innehåller spårbarhet och revision.

Tullarna måste även gälla slutprodukterna.

EU, världsomfattande eller i landet.

 

Denna typ av regleringar kan göras på vilken nivå som helst. Det viktiga är att de styr det vi vill styra. Genomförandet måste alltså ske på den nivå där partsintressen inte får inflytande över hur systemet utformas. Det är hållbarhet och endast hållbarhet som ska styra tullarnas storlek.

Gruvspill

 

Gruvan i Kiruna har producerat slagg som innehåller tillräckligt med sällsynta jordartsmetaller för att försörja Eu i hundratals år. Det går att anrika, men metallerna blir lite dyrare än att köpa dem från Kina eller Kongo.

Var ska gruvor placeras?

Dagens system missgynnar hållbarhet.

 

I dag så letar företag efter fyndigheter och ansöker om rätt att sätta igång verksamheten.

 

innan de ansöker gör de stora och dyra undersökningar som visar att gruvan kan bli konkurrenskraftig och därefter dyra miljökonsekvensutredningar. Efter att alla pengar är satsade och alla papper på plats ger myndigheten tillstånd eller avslår.

 

Många brukar bli upprörda, vissa kommer att tjäna pengar, andra förlorar. Gruvan hamnar inte där det är bäst ur hållbarhetssynpunkt eftersom miljökonsekvensen inte jämför med alternativa platser. 

Ett hållbart sätt att placera gruvor borde kunna vara att myndigheten anvisar lämpliga platser innan de kommersiella krafterna kopplas in.

Under överskådlig tid så finns det gott om platser med stora fyndigheter.

Sammanfattning

Först försöker man återanvända metallen i skrot och uttjänta produkter.

Därefter använder man spill från tidigare brytningar.

Därefter finner man hållbara platser att bryta malm. (definition av hållbara platser se ovan)

Först därefter bör man koppla in marknadskrafterna.

För att undvika illojal konkurrens av icke hållbar brytning krävs effektiva styrmedel som tillexempel hållbarhetstullar. Ansvaret måste ligga hos politikerna.

Konsumentmakt och ambitiösa företag har prövats och fungerar inte särskilt bra. Regleringar av arbetsförhållanden fungerar endast i okorrupta samhällen.

Att i sent skede koppla in berörd allmänhet leder till konflikter. 

Vetorätter och folkomröstningar brukar bli dyrt och ineffektivt. Motiverade och omotiverade, sakliga och osakliga argument brukar blandas hejvilt och besluten blir slumpvisa, medan motsättningarna kvarstår under lång tid.

Nyckelfråga

Hur hittar man hållbara platser? 

Svar: Det går bra om man håller rätt fokus (hållbarhet) och för sakliga resonemang på vetenskaplig grund.

ps.

Ovanstående sammanfattning är till stor del applicerbart även när det gäller att placera elproduktion. 

bottom of page