miljötrappa färg.jpg

Steg 2. Säkra den biologiska mångfalden

För att säkra vår långsiktiga överlevnad så behövs det mångfald. Det är en av de grundläggande biologiska lagarna.

Mångfald ger flexibilitet.

 

För att arterna ska kunna överleva långsiktigt, krävs det miljöer där de är livskraftiga.

Reservat är nödvändigt.
Det är också nödvändigt med specifika skydd på "icke skyddad" mark

miljötrappa färg.jpg

Internationell enighet

Det finns internationella överenskommelser som ställer krav på länder att skydda tillräckligt med adekvata miljöer. (se "Andra miljösidor" i toppmenyn).

Sverige är mycket långt ifrån att uppfylla de internationella kraven.

Kan man återskapa? 

Det är i princip omöjligt att återskapa en förstörd miljö. När man försöker återskapa så skapar man en annan miljö och det kan i och för sig vara bra och viktigt.

Var försiktig 

De marker som människan påverkat lite ska vi vara mycket försiktiga med. 

De marker som hävdats på samma sätt under lång tid ska vi också vara mycket försiktiga med.

 

Förstörd mark kan vi roa oss med. 

Landskapsomvandling, monokulturer  

Landskapsomvandlingen går fortare än någonsin. Orsaken är klimatförändringar och människors aktiviteter.

Dessutom är det så att människor allt oftare skapar monokulturer som vi sedan omvandlar till andra monokulturer.

Både snabbheten i sig och monokulturer utarmar den biologiska mångfalden.

När vi omformar våra landskap så påverkar vi miljön, det är det som är meningen med omvandlingen.
Det kan vara att anlägga en åker eller betesmark, det kan vara att bygga hus, vägar och parker. När vi gör det måste vi försöka att förutse resultatet. Inte bara förutse det vi skapar och vill ha utan också vad vi tar bort och förstör. Hur unikt och värdefullt är det som kommer att försvinna?

Bekämpningsmedel

På samma sätt bör vi tänka när vi bekämpar skadeorganismer. Även om ett insektsmedel bryts ner fort så hinner det påverka. När vi anlägger stora monokulturer (åkrar) så blir det lyckan för vissa insekter, de blir så många så vi måste spruta bort dem.

Men det innebär att stora områden blir insektsfria och det påverkar andra djur och växter.

I odlingslandskapen måste vi ha stora ytor där bekämpningsmedel inte används, där vi ger plats för diversitet – mångfald.

Fiske

Forskarna rekommenderar vilka mängder fisk av vissa arter som kan tas upp. Fiskekvoterna borde inte vara större än forskarnas rekommendationer.

På grund av fiskeriverksamhetens ökade effektivitet så behöver även andra begränsningar införas. En stor modern fiskebåt kan snabbt utrota en population, det är inte acceptabelt. Fiske borde inte få bedrivas med sådan effektivitet.

Skog

I mellansverige är mindre än fyra procent av skogen långsiktigt skyddad. Konventionen för biologisk mångfald kräver sjutton procent.  

Det finns  högst sex procent icke kalhuggen skog kvar och den är akut hotad. All skog som inte varit kalhuggen borde skyddas.

Här kan du se en graf om hur skogsbruk påverkar den biologiska mångfalden klicka.  

Om du vill läsa mer om skog så finns det mycket information på denna skogshubb klicka här.    

Gräsmarker

klicka här   

Det är olika

Alla länder har olika sätt att agera, politiker bestämmer hur det ska bli. När USA och Brasilien fick nya politiker så innebar det att reservaten försvann och skyddet försvagades.

Sverige

Här om hur sverige agerar skogs och miljöpolitk   

Till skogshubben 

Specialister på detta steg är:

När det gäller biologisk mångfald: Biologer, ekologer, floristik, zoologi entomologer, mykologer, naturgeografer.
Du finner dem på universitet, Riksmuseet och Naturvårdsverket.

Tänk på att jägmästare och andra skogsutbildade är utbildade på skogsbruk och sällan har kunskap om icke brukad skog. Skogstyrelsens medarbetare är utbildade på skogsbruk och arbetar för att vi ska får hög avkastning från skogen. Det innebär att de prioriterar avkastning före miljö. Det finns skogskunnigare forskare på till exempel de biologiska instituitionerna. 

Detsamma gäller de som är utbildade på jordbruk, fiske, trädgård och park. 

Var försiktig när kunskapen kommer från olika lobbying- och liknande fackorganisationer. Intresseorganisationer prioriterar det som stödjer dem, det är deras uppdrag. De vinklar forskning och lyfter fram detaljer som de anser stödjer dem.

 

En forskare kan skaffa sig specialistkunskap på många vägar och ha fina titlar. Oftast är titeln beskrivande.

 

Tänk på att en specialist är kunnig på sitt område och inte nödvändigtvis är lika klok på närliggande frågor, så lyssna noga speciellt på resonemangen. Acceptera när specialisten säger att hen inte vet, men även då kan specialistens spekulationer vara viktiga.

Om du behöver mer kunskap så kan du ringa Naturvårdsverket och Universiteten. Det ingår i deras uppdrag att arbeta med folkbildning. På tre telefonsamtal till ett universitet kommer du fram till en kunnig person.

Här kan du läsa mer om skoglig forskning klicka

Skog_Ella_Bäckman.jpg

Till steg 3 klicka   

Till miljötrappans förstasida klicka   

miljötrappa färg.jpg